Thor. Preludium wojny światów. Tom 2

Zanim omó­wi­my dla Was „Woj­nę świa­tów”, któ­ra zakoń­czy wie­lo­let­nią histo­rię Tho­rów Aaro­na, Zanim omó­wi­my dla Was „Woj­nę świa­tów”, któ­ra zakoń­czy wie­lo­let­nią histo­rię Tho­rów Aaro­na, zapra­sza­my na dys­ku­sję o dru­gim tomie Tho­ra z Marvel Fresh, o wie­le mówią­cym tytu­le „Pre­lu­dium woj­ny świa­tów”. Jak spodo­ba­ła się nam for­mu­ła pię­ciu krót­kich opo­wie­ści zamiast spój­nej histo­rii pro­wa­dzo­nej przez cały tom? Jak wypa­da ten album na tle pierw­szej odsło­ny tej serii spod szyl­du Fresh? Czy tytu­ło­we „pre­lu­dium” wno­si na plan­szę jakieś nowe ele­men­ty, czy po pro­stu roz­kła­da pion­ki przed osta­tecz­ną potycz­ką? Jak pre­zen­tu­ją się róż­no­rod­ni rysow­ni­cy, któ­rzy odpo­wia­da­ją za war­stwę wizu­al­ną? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Komiks „Thor. Pre­lu­dium woj­ny świa­tów. Tom 2” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.