Christine

W 350. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, Man­do i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby poroz­ma­wiać o jed­nej z pierw­szych powie­ści Ste­phe­na Kin­ga. Mowa o tytu­le, któ­ry moc­no zako­rze­nił się w maso­wej wyobraź­ni, a dzię­ki szyb­kiej ekra­ni­za­cji ugrun­to­wał pozy­cję Kin­ga jako twór­cy hor­ro­rów, czy­li o „Chri­sti­ne”. Jak pano­wie oce­nia­ją tę książ­kę? Czy współ­cze­sny czy­tel­nik koja­rzą­cy „tę powieść o mor­der­czym samo­cho­dzie” może liczyć na jakie­kol­wiek zasko­cze­nie w trak­cie lek­tu­ry? Na ile dobrze spraw­dza się kin­go­wa mie­szan­ka powie­ści mło­dzie­żo­wej z peł­no­krwi­stym hor­ro­rem? I w koń­cu: jak wypa­da kre­acja głów­ne­go „złe­go”? Czy jest to motyw satys­fak­cjo­nu­ją­cy, czy może King tro­chę się zaga­lo­po­wał? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Powieść w inter­pre­ta­cji Krzysz­to­fa Ple­wa­ko-Szczer­biń­skie­go znaj­dzie­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.