Podpalaczka

Czas na wiel­ki finał nasze­go even­tu „Dro­ga do Pod­pa­lacz­ki”. W 497. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu ponow­nie spo­ty­ka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz by wspól­nie omó­wić pierw­szą tego­rocz­ną ekra­ni­za­cję książ­ki Ste­phe­na Kin­ga i pierw­szy popan­de­micz­ny film kino­wy z tego wor­ka. Jak niskie były nasze ocze­ki­wa­nia i czy nowa „Polpa­lacz­ka” potra­fi­ła im spro­stać? Czy film bro­ni się na jakim­kol­wiek polu? Jak wypa­da stro­na wizu­al­na tej pro­duk­cji? Ile zmian w porów­na­niu z ory­gi­na­łem tu uświad­czy­my? Czy choć jed­na z nich zasłu­gu­je na oce­nę pozy­tyw­ną? Czym w zamy­śle miał być ten film i czy dobrze wpro­wa­dza w pla­no­wa­ną try­lo­gię, któ­ra nigdy nie powa­sta­nie? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Zapraszamy!

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 50 minuty!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.