The Swapper

Kolo­ni­za­cja kosmo­su nie zawsze wycho­dzi ludziom na dobre. Zało­ga stat­ku kosmicz­ne­go Teze­usz, pod­czas eks­plo­ra­cji pla­ne­ty Cho­ri V tra­fia na nie­zwy­kłe for­ma­cje skal­ne, któ­re wyka­zu­ją dziw­ne wła­ści­wo­ści. Oka­zu­ją się pra­daw­ną obcą rasą, któ­ra prze­ni­ka do snów i myśli zało­gi. Boha­ter, pro­wa­dzo­ny przez gra­cza, na miej­sce akcji tra­fia na tyle póź­no, że pozo­sta­je mu jedy­nie roz­wią­zy­wać zagad­kę opusz­czo­nej sta­cji kosmicz­nej. Dzię­ki Swap­pe­ro­wi, urzą­dze­niu do klo­no­wa­nia i prze­no­sze­nia swo­jej świa­do­mo­ści pomię­dzy klo­na­mi, stwo­rzo­ne­mu pod wpły­wem myśli obcych, pró­bu­je uru­cho­mić wyga­słą infra­struk­tu­rę, wezwać pomoc i uciec z kosmicz­nej pułap­ki. Sick opo­wia­da o nie­za­leż­nej i wiel­ce ory­gi­nal­nej grze logicz­nej THE SWAPPER, któ­ra swo­ją sty­li­sty­ką i atmos­fe­rą nawią­zu­je do kla­sy­ków science-fiction.

 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.