(Nie tylko) Pendergast – Skura gościnnie w Readers initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt 🙂

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia 42. odcin­ka pod­ca­stu Readers Ini­tia­ti­ve o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści! A w nim po dłu­giej prze­rwie w roli pro­wa­dzą­ce­go powra­ca Michał, któ­ry sta­nął przed nie lada zda­niem, albo­wiem naj­now­szą audy­cję zasi­li­ło spo­re gro­no Gości, wśród któ­rych usły­szy­my Sku­rę, zna­ne­go rów­nież jako Żar­łok (Kon­glo­me­rat Pod­ca­sto­wyŻar­łokTV) kone­se­ra dobrej kuch­ni i lite­ra­tu­ry, Pio­tra Czysz­czo­nia (Grastroskopia.plTomograf.FM) spe­cja­li­stę od elek­tro­nicz­nej roz­ryw­ki i lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej oraz Pio­tra Borow­skie­go, auto­ra wie­lu serii pod­ca­sto­wych, wśród nich Dys­ku­sje o Książ­kach i Histo­ria Pol­ski dla Dzie­ci. Zacne to gro­no, oraz sta­li bywal­cy – Michał i Rafał – roz­ma­wiać będą o bio­gra­fii Mar­ga­ret That­cher („Mar­ga­ret That­cher. Por­tret Żela­znej Damy” – John Blun­dell), książ­ce „Sekret­ne Życie auto­rów lek­tur szkol­nych” – Sła­wo­mi­ra Kope­raauto­bio­gra­fii Sta­ni­sła­wa Macz­ka – „Od pod­wo­dy do czoł­ga”, książ­ce „Gre­en­town” Raya Brad­bu­ry­’e­go, twór­czo­ści Arthu­ra Cona­na Doy­le­’a - tej zwią­za­nej z Sher­loc­kiem Hol­me­sem i nie tyl­ko („Igra­nie z ducha­mi”, „Dziw­ne zja­wi­ska”) i książ­kach nawią­zu­ją­cych do posta­ci słyn­ne­go detek­ty­wa („Arse­ne Lupin kon­tra Her­lock Shol­mes” – Mau­ri­ce Leblanc) a to wszyst­ko sta­no­wić będzie wstęp do obszer­nej recen­zji serii ksią­żek o przy­go­dach agen­ta spe­cjal­ne­go Aloy­siu­sa X. L. Pen­der­ga­sta spi­sa­nej przez duet autor­ski Lin­col­na Chil­da i Dougla­sa Pre­sto­na. W 42. odcin­ku Readers Ini­tia­ti­ve usły­szy­cie rów­nież o książ­kach „Woj­na Dwóch Róż. Upa­dek Plan­ta­ge­ne­tów i triumf Tudo­rów” Dana Jone­saCyber­punk. Odro­dze­nie” – Andrze­ja Zie­miań­skie­go„Dom na Skar­pie – Nory Roberts„Ewan­ge­lia Krwi” – z serii „Zakon San­gwi­ni­stów” Rebe­ki Can­trell i Jame­sa Rol­lin­sa a nawet „Kod Leonar­da da Vin­ci” Dana Brow­na! Zapra­sza­my do odcin­ka i życzy­my przy­jem­ne­go odsłuchu!

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.