Boska tragedia

Cały ten plan z rodza­jem ludz­kim poto­czył się nie do koń­ca po myśli Boga. Roz­cza­ro­wa­ny stwór­ca prze­ma­wia więc do wszyst­kich ludzi, ogła­sza­jąc zbli­ża­ją­cy się koniec świa­ta. To tyle. Dzię­ku­je­my za uwa­gę. Do widzenia.

Jak ludz­kość reagu­je na pada­ją­cą z ust jedy­ne­go Boga zapo­wiedź apo­ka­lip­sy? Dla­cze­go sied­mio­ro miesz­kań­ców Zie­mi nie doświad­czy­ło cudu boskie­go obja­wie­nia? Co obu­rza papie­ża? Jak prze­bie­ga kon­fe­ren­cja pra­so­wa z Jezu­sem Chry­stu­sem przy mikro­fo­nie? Czy war­to się­gnąć po debiut Macie­ja Łazow­skie­go na papie­rze? Czy ten roz­ryw­ko­wy komiks skła­nia do głęb­szej reflek­sji nad kon­dy­cją współ­cze­sne­go świa­ta? Co łączy go z South Par­kiem, komik­sa­mi Śle­dzia czy gru­pą Mon­thy Pytho­na? Posłuchajcie…

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.