The Falcon and the Winter Soldier

Tele­wi­zyj­na część czwar­tej fazy MCU nabie­ra tem­pa. Led­wo skoń­czy­li­śmy pierw­szy serial „Wan­da­Vi­sion”, a już za naj­bliż­szym zakrę­tem maja­czy trze­cia pro­duk­cja – „Loki”. W dzi­siej­szej audy­cji bie­rze­my nato­miast na warsz­tat dru­gi serial – „The Fal­con and the Win­ter Sol­dier”. W naszym wir­tu­al­nym stu­diu ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski by spraw­dzić jak „dru­gie skrzyp­ce” kino­we­go uni­wer­sum pora­dzi­ły sobie na pierw­szym pla­nie szkla­ne­go ekra­nu. Nasze wra­że­nia z tej pro­duk­cji znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.