Ex Machina. Tom 3

Prze­kro­czy­li­śmy pół­me­tek opo­wie­ści o Mit­chel­lu Hun­dre­dzie. Trze­ci tom komik­su skła­da się z czte­rech roz­dzia­łów. Otwie­ra­ją­cy „Dobry dymek” sku­pia się na wąt­ku nar­ko­ty­ków i pró­bu­jąc „ugryźć” ten temat z róż­nych per­spek­tyw, sta­no­wi sma­ko­wi­tą przy­staw­kę do resz­ty albu­mu. Tuż po nim otrzy­mu­je­my dwie krót­sze histo­rie roz­wi­ja­ją­ce wąt­ki czy posta­cie pobocz­ne, a na koniec cze­ka na nas danie głów­ne, czy­li „Spa­dek mocy” – od daw­na wycze­ki­wa­na opo­wieść sta­no­wią­ca waż­ny ele­ment ukła­dan­ki doty­czą­cej źró­dła mocy Hun­dre­da. Jak Jer­ry oce­nia tę odsło­nę „Ex Machi­ny”? Czy Brian K. Vau­ghan nadal potra­fi zain­try­go­wać czy­tel­ni­ka? Jak wypa­da obszer­ny seg­ment z dodat­ka­mi? Posłuchajcie!

Ex Machi­nę kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.