Jack Reacher tom 3: Wróg bez twarzy

Pry­wat­ny detek­tyw, któ­ry na zle­ce­nie pew­nej kobie­ty miał zna­leźć Jac­ka Reache­ra, zosta­je zamor­do­wa­ny. Klient­ką oka­zu­je się cór­ka nie­daw­no zmar­łe­go gene­ra­ła, z któ­rą kie­dyś Reacher miał romans. Jej ojciec zamie­rzał powie­rzyć mu zba­da­nie zagad­ko­wych losów ame­ry­kań­skie­go żoł­nie­rza ofi­cjal­nie zagi­nio­ne­go w Wietnamie.
Jest jed­nak ktoś, komu bar­dzo zale­ży na tym, by praw­da o tej sta­rej histo­rii nigdy nie ujrza­ła świa­tła dzien­ne­go. I wyeli­mi­nu­je każ­de­go, kto będzie chciał ją odkryć.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.