Historia Lisey

W dniu dzi­siej­szym na Apple TV+ debiu­tu­je serial na pod­sta­wie „Histo­rii Lisey”. Zanim jed­nak zapre­zen­tu­je­my Wam pierw­sze wra­że­nia z tej pro­duk­cji, Man­do i Jer­ry przy­bli­żą Wam książ­ko­wy pier­wo­wzór. Pano­wie – jak to czę­sto w przy­pad­ku ich roz­mów o książ­kach bywa – zabra­li się za lek­tu­rę z dwóch róż­nych punk­tów widze­nia. Man­do pierw­szy raz czy­tał książ­kę już w momen­cie jej pre­mie­ry i teraz wró­cił do niej po latach prze­rwy, Jer­ry nato­miast zapo­znał się z nią z pozy­cji świe­ża­ka. W trak­cie roz­mo­wy Man­do opo­wie o pierw­szym wyda­niu „Histo­rii Lisey” i wspo­mnie­niach z nim zwią­za­nych, następ­nie pody­sku­tu­je­my nad odbio­rem powie­ści w 2006 roku oraz obec­nie, a tak­że zasta­no­wi­my się nad tym, na ile dobrym pomy­słem jest adap­ta­cja tego utwo­ru w for­mie seria­lu. W koń­cu prze­ana­li­zu­je­my tak­że i oce­ni­my tę – jak moż­na odnieść wra­że­nie – dość zapo­mnia­ną powieść Kin­ga. To wszyst­ko i wie­le wię­cej usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.