Sztuka DC. Świt superbohaterów

Pra­wie 200 ory­gi­nal­nych kart komik­sów, dru­gie tyle szki­ców i gra­fik kon­cep­cyj­nych, kostiu­my, rekwi­zy­ty i wie­le wię­cej. „Sztu­ka DC. Świt super­bo­ha­te­rów” to wysta­wa, któ­ra zago­ści­ła w Łodzi dzię­ki współ­pra­cy EC1, DC Enter­ta­in­ment, War­ner Bros oraz Art Ludi­que – Le Musée. Czy war­to było się na nią wybrać? Któ­rzy boha­te­ro­wie z uni­wer­sum DC zdo­mi­no­wa­li eks­po­zy­cję? Ile dydak­ty­zmu wypły­nie z Szy­ma­sa w tej krót­kiej, wspo­min­ko­wej audy­cji? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.