Hellboy Opowieści

Hel­l­boy jakiś czas temu skoń­czył swo­ją podróż przez pie­kło, a my tym­cza­sem domy­ka­my serię o Pie­kiel­nym chłop­cu tomem „Hel­l­boy Opo­wie­ści”, któ­ry to album zbie­ra kil­ka dłuż­szych i krót­szych histo­rii roz­bu­do­wu­ją­cych Migno­la­ver­se. Z albu­mu dowie­my się mię­dzy inny­mi co robił Hel­l­boy w trak­cie poby­tu w Mek­sy­ku, jak to się sta­ło, że się oże­nił, czy o tym co spo­tkał w trak­cie swo­jej dzie­cię­cej wypra­wy do cyr­ku. Czy Jer­ry jest zado­wo­lo­ny z lek­tu­ry? Posłuchajcie!

Komiks „Hel­l­boy Opo­wie­ści” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.