Star Wars Komiks – Darth Vader: Twierdza Vader

Maga­zyn Star Wars Komiks dobił do dzie­więć­dzie­sią­te­go dzie­wią­te­go nume­ru, a w ostat­nim tego­rocz­nym wyda­niu zakoń­czo­no serię „Darh Vader” pisa­ną przez Char­le­sa Soule­’a. Mówi­ło się o tym tytu­le, że to jeden z abso­lut­nie naj­lep­szych komik­sów gwiezd­no­wo­jen­nych ostat­nich lat, a choć na eta­pie wcze­śniej­szych tomów moż­na było mieć wąt­pli­wo­ści, to już finał roz­wie­wa je cał­ko­wi­cie. „Twier­dza Vader” to pokaz komik­su nie­mal­że total­ne­go. Z jed­nej stro­ny to świet­na, zamknię­ta w ramach tego albu­mu opo­wieść, któ­ra może być czy­ta­na prak­tycz­nie auto­no­micz­nie. Z dru­giej, Soule poka­zu­je tutaj cały swój kunszt, wień­cząc wszyst­kie wąt­ki i dowo­dząc jak cała seria była przez nie­go fan­ta­stycz­nie roz­pla­no­wa­na. A jako, że w ostat­nich mie­sią­cach nie­czę­sto się aż tak moc­no zachwy­ca­my Gwiezd­ny­mi woj­na­mi, to dziś posta­no­wi­li­śmy to zro­bić w nie­co więk­szym gro­nie i do Man­do i Jer­ry­’e­go dołą­czył ponow­nie, zaprzy­jaź­nio­ny z nami Komi­sarz Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva. Pole­ca­my pod­cast i pole­ca­my komiks. Kupuj­cie i czy­taj­cie, bo warto!

„Star Wars Komiks” kupi­cie oczy­wi­ście na stro­nie Egmontu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.