Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a

Grin­del­wald nie tyl­ko unik­nął odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je zbrod­nie, ale wręcz sta­je się cele­bry­tą i roz­po­czy­na wal­kę o tytuł lide­ra świa­ta cza­ro­dzie­jów. Zaś Dum­ble­do­re z pomo­cą m.in. New­ta, The­seu­sa i Jaco­ba pró­bu­je pokrzy­żo­wać mu plany.

Czy trze­cia część „Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt” napra­wia błę­dy dwój­ki? Dla­cze­go Madds Mik­kel­sen jest dosko­na­łym Grin­del­wal­dem? Jak sce­na­riusz spa­ja poli­tycz­no-szpie­gow­ską intry­gę z magią i kinem fami­lij­nym? Czy rze­czy­wi­ście pozna­my jakieś sekre­ty Dum­ble­do­re­’a i finał wąt­ku Cre­den­ce­’a? Jakie magicz­ne isto­ty ujrzy­my na kino­wym ekra­nie? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.