Szkółka przetrwania

Kobie­ce pro­ta­go­nist­ki w kinie gro­zy to boha­ter­ki paź­dzier­ni­ko­we­go cyklu fil­mo­we­go na kana­le Sun­dan­ce TV. Z połą­cze­nia kobie­co­ści z hor­ro­rem powsta­je wybu­cho­wa mie­szan­ka. Nie ma ogra­ni­czeń, nie ma tabu! Wszyst­ko jest moż­li­we. Przed nami czte­ry nie­po­ko­ją­ce i nie­oczy­wi­ste sean­se. Bogu­sia i Mar­ta zapra­sza­ją na wypra­wę w głąb fascy­nu­ją­ce­go świa­ta prze­mo­cy, zmy­sło­wo­ści oraz cie­ka­wych zabaw mate­rią filmową.

Dla Wen­dy to miał być dzień, jak każ­dy poprzed­ni. Spóź­nio­na na spo­tka­nie, roz­tar­gnio­na, wszyst­ko nie tak. Wyru­sza­jąc na szlak nie prze­wi­dzia­ła, że cze­ka na nią nie­bez­pie­czeń­stwo. Odkry­te w leśnej głu­szy zwło­ki męż­czy­zny to dopie­ro począ­tek jej pro­ble­mów. Gdy trze­ba spę­dzić samot­nie noc w głę­bi lasu wszyst­ko może się wyda­rzyć. Zwłasz­cza gdy wyobraź­nia pła­ta nam figle… „Szkół­ka prze­trwa­nia” to reży­ser­ski peł­no­me­tra­żo­wy debiut Roxan­ne Ben­ja­min. Niby survi­val, niby hor­ror, niby thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny. Spo­ro tema­tów, masa tro­pów i lęki, któ­re wie­lu z nas odczu­wa. Czy to spra­wia, że był to satys­fak­cjo­nu­ją­cy seans? Wyrusz­cie z nami na szlak 😊

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.