Cmentarna szychta

W 417. odcin­ku Radia SK po dłuż­szej prze­rwie powra­ca ter­cet fil­mo­wych pod­ca­ste­rów, w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my film „Cmen­tar­na szych­ta” – ekra­ni­za­cję opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga ze zbio­ru „Noc­na zmia­na”. Ponow­nie oce­nia­my film z róż­nych punk­tów widze­nia i dla odmia­ny nie jeste­śmy tym razem zgod­ni. Czy film, któ­ry powszech­nie uwa­ża­ny jest raczej za jed­ną z gor­szych pro­duk­cji z kin­go­we­go wor­ka znaj­dzie w naszym gro­nie swo­ich zwo­len­ni­ków? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.