Mroczna Wieża: Długa droga na wielki ekran (część 1, Pyrkon 2017)

W pią­tek 28 kwiet­nia, o godzi­nie 15:00, w sali fil­mo­wo-seria­lo­wej, odby­ła się pre­lek­cja pt. „Mrocz­na Wie­ża: Dłu­ga dro­ga na wiel­ki ekran”, któ­ra zain­au­gu­ro­wa­ła blok fil­mo­wy tego­rocz­ne­go festi­wa­lu. Hubert „Man­do” Span­dow­ski opo­wia­dał o histo­rii i dro­dze jaką prze­szedł ten film oraz o wszyst­kich pró­bach jakie pod­ję­li twór­cy by dopro­wa­dzić go wresz­cie na wiel­ki ekran. Na koniec sku­pił się na ana­li­zie nie­wie­lu póki co dostęp­nych mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i pró­bie odgad­nię­cia jaki może być nad­cho­dzą­cy film.

Opis pre­lek­cji:
28 lip­ca 4 sierp­nia, po ponad 10-let­niej podró­ży od pomy­słu do reali­za­cji, Sony wpro­wa­dzi na wiel­kie ekra­ny pierw­szy z serii obra­zów prze­no­szą­cych na taśmę fil­mo­wą wiel­ką sagę Ste­phe­na Kin­ga – „Mrocz­ną Wie­żę”. Przyj­rzyj­my się jaką dro­gę prze­szła ta histo­ria od ksią­żek przez komik­sy po fil­my i serial. Na jakie wybo­je natra­fia­ła? Jak aktu­al­nie przed­sta­wia się ten pro­jekt? Kto za nie­go odpo­wia­da? Jak dużo fil­my czer­pać będą z książ­ko­wych pier­wo­wzo­rów? Jak wie­le zdra­dza­ją nam dotych­cza­so­we mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne? Cze­go może­my się spo­dzie­wać po nad­cho­dzą­cych fil­mach kino­wych i seria­lach tele­wi­zyj­nych? Trzy­maj­cie się swo­ich rewol­we­rów. Dro­ga do Mrocz­nej Wie­ży wkra­cza wła­śnie na ostat­nia prostą!”

Pre­zen­ta­cja „Mrocz­na Wie­ża: Dłu­ga dro­ga na wiel­ki ekran”
(Pod­czas pre­lek­cji w wie­lu momen­tach moc­no sku­pia­łem się na oma­wia­niu jej wizu­al­nej czę­ści dla­te­go pre­zen­ta­cja może być pomoc­na pod­czas słu­cha­nia tego nagrania)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.