Matrix Zmartwychwstania

Z nie­pla­no­wa­nym opóź­nie­niem zapra­sza­my Was dziś bar­dzo ser­decz­nie na dłu­gą roz­mo­wę o naj­now­szej, czwar­tej odsło­nie serii „Matrix”. W naszym wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Bogu­sia, Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva oraz Jer­ry, aby zre­cen­zo­wać film „Matrix Zmar­twych­wsta­nia” i zasta­no­wić się, czy Lana Wachow­ski na powro­cie do fran­czy­zy po bli­sko dwu­dzie­stu latach wyszła z tar­czą, czy jed­nak na tar­czy. Jak bar­dzo naszą eki­pę poróż­ni­ła sce­na otwie­ra­ją­ca? Czy sil­nie uwy­pu­klo­na war­stwa meta sta­no­wi o sile nowe­go „Matri­xa”, czy jest raczej jed­nym z gwoź­dzi do jego trum­ny? Jak oce­nia­my nową rze­czy­wi­stość świa­ta przed­sta­wio­ne­go i zmia­ny zapro­po­no­wa­ne przez sce­na­rzy­stów? Na ile uda­ne są sce­ny akcji, któ­re dotych­czas sta­no­wi­ły jed­ną z wizy­tó­wek serii? I w koń­cu, do kogo jest skie­ro­wa­ny ten sequ­el i czy Lana Wachow­ski chcia­ła przy jego pomo­cy powie­dzieć coś nowe­go w i o świe­cie Matri­xa? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Uwa­ga: Dys­ku­sja jest w cało­ści spo­ile­ro­wa. Uzna­li­śmy bowiem, że aby oce­nić nale­ży­cie ten film musi­my opo­wie­dzieć o szcze­gó­ło­wych roz­wią­za­niach zapro­po­no­wa­nych przez twórców.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.