Star Wars: Model Sokół Millennium – Kolekcja od DeAgostini

DeAgo­sti­ni star­tu­je z kolej­ną po „Star Wars: Kul­to­we stat­ki i pojaz­dy” oraz „Komik­sy Star Wars: Legen­dy” kolek­cją dla fanów Gwiezd­nych wojen i tym razem dosta­je­my szan­sę na zbu­do­wa­nie wła­sne­go Soko­ła Mil­le­nium! Man­do się­gnął po pierw­sze trzy nume­ry i posta­no­wił opo­wie­dzieć Wam, jak wyglą­da pla­no­wa­na na sto nume­rów kolek­cja. Z pod­ca­stu i – co waż­ne – fil­mu dowie­cie się, jak wyglą­da oraz co zawie­ra gazet­ka, któ­rą otrzy­mu­je­my w ramach kolej­nych nume­rów, jak pre­zen­tu­ją się pierw­sze czę­ści mode­lu i co ma wcho­dzić w skład całej serii. Zapra­sza­my do oglą­da­nia i słuchania!

Link do stro­ny kolekcji

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.