Star Wars. Szkarłatne rządy. Tom 4

Kolej­ny tom serii „Star Wars” spod pió­ra Char­le­sa Soule­’a w zało­że­niach jest albu­mem uzu­peł­nia­ją­cym wąt­ki z głów­nej opo­wie­ści, czy­li „Szkar­łat­nych rzą­dów”. W zało­że­niach, bo to co dosta­li­śmy to tom kon­struk­cyj­nie dość wyjąt­ko­wy, o któ­rym szcze­gó­ło­wo opo­wie­dzą Wam dziś Man­do i Jer­ry. Jak oce­nia­my podział cało­ści na mniej­sze histo­rie sku­pio­ne wokół nauk Luke­’a, kapi­tan Bey i potycz­ki Rebe­lii z koman­dor Zahrą i jej „Wolą Tar­ki­na”? W jaki spo­sób Soule żon­glu­je licz­ny­mi nawią­za­nia­mi do innych dzieł z uni­wer­sum Star Wars? Na ile wyda­rze­nia z tego tomu wpi­su­ją się w głów­ne wąt­ki tytu­ło­we­go even­tu? I w koń­cu czym nas zasko­czył (i zachwy­cił) zeszyt nr 25, czy­li set­ny sce­na­riusz Soule­’a w Gwiezd­nych woj­nach? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.