Star Wars. Szkarłatne rządy

Komik­so­we Gwiezd­ne woj­ny wraz z „Woj­ną łow­ców nagród” weszły w tryb even­to­wy i tak po poja­wie­niu się na sce­nie Szkar­łat­ne­go świ­tu dowie­dzie­li­śmy się, że dosta­nie­my jesz­cze dwa duże wyda­rze­nia pisa­ne przez Char­le­s’a Soule­’a, czy­li „Szkar­łat­ne rzą­dy” oraz „Ukry­te impe­rium”. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do i Jer­ry aby pody­sku­to­wać o mini-serii, któ­ra sta­wia fun­da­men­ty pod dru­gą fazę całe­go pro­jek­tu, czy­li wła­śnie „Szkar­łat­ne rzą­dy”. Jaką for­mu­łę zapro­po­no­wał czy­tel­ni­kom Soule? Na ile ten komiks spraw­dza się jako auto­no­micz­na lek­tu­ra? Jak pre­zen­tu­je się roz­wi­nię­cie wąt­ków z „Woj­ny łow­ców nagród”? Czy cze­ka­my na wiel­ki finał „try­lo­gii”? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.