Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

W fil­mie „Kapi­tan Ame­ry­ka: Woj­na boha­te­rów”, będą­cym bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją hito­we­go „Aven­gers: Czas Ultro­na”, Ste­ve Rogers aka Kapi­tan Ame­ry­ka sta­je na cze­le dru­ży­ny Aven­gers, by ponow­nie oca­lić ludz­kość przed zagła­dą. W cza­sie kolej­nej mię­dzy­na­ro­do­wej akcji z udzia­łem super­bo­ha­te­rów ponow­nie docho­dzi do strat w lud­no­ści cywil­nej. Rosną więc naci­ski poli­tycz­ne, by pod­dać hero­sów sys­te­mo­wi nad­zo­ru i utwo­rzyć organ decy­du­ją­cy o stop­niu ich zaan­ga­żo­wa­nia w dzia­ła­nia mili­tar­ne. Sytu­acja ta poważ­nie wpły­wa na atmos­fe­rę panu­ją­cą wśród Aven­gers, któ­rzy sta­ra­ją się obro­nić świat przed nowym, nik­czem­nym nieprzyjacielem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.