Copernicon 2017: Wubalubadubdub. Sekrety serialu Rick i Morty

Dzie­ło Dana Har­mo­na i Justi­na Roilan­da nie­mal­że natych­miast po pre­mie­rze skra­dło ser­ca widzów. Co pocią­ga nas w przy­go­dach eks­cen­trycz­ne­go naukow­ca-alko­ho­li­ka i jego płacz­li­we­go wnu­ka? Czym jest quali­ty tv? Co serial od Adult Swim mówi nam o ota­cza­ją­cym nas świe­cie? Czy wszy­scy jeste­śmy tyl­ko g***m? O co cho­dzi z sosem seczu­ań­skim? Wpad­nij­cie i prze­ko­naj­cie się sami. Zdziry!

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Coper­ni­co­nie 2017. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­re wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Rick Sanchez

Geniusz, filantrop, idol młodzieży.