Star Wars Komiks – Zemsta za zdradę

Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją na omó­wie­nie naj­now­sze­go, ostat­nie­go w tym roku tomu Star Wars Komiks. Jest to jed­no­cze­śnie zwień­cze­nie runu Kie­ro­na Gil­le­na w serii „Star Wars”. Chło­pa­ki oce­nia­ją zatem finał, dys­ku­tu­ją nad kon­struk­cją ostat­nie­go tomu i nie­tu­zin­ko­wy­mi roz­wią­za­nia­mi zasto­so­wa­ny­mi przez sce­na­rzy­stę, chwa­lą umie­jęt­no­ści pisa­nia posta­ci przez Gil­le­na oraz humor jaki ser­wu­je w swo­jej opo­wie­ści. A jako, że „Zemsta za zdra­dę” to tak­że finał pię­cio­to­mo­wej opo­wie­ści to na koniec pano­wie pod­su­mu­ją cały run oraz zesta­wią go z tym co pisał wcze­śniej Jason Aaron. Ale zanim o samym komik­sie to zapra­sza­my oczy­wi­ście na solid­ną por­cję new­sów, któ­rych spis znaj­dzie­cie poniżej.

Spis tre­ści:

Blok new­so­wy

Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 13 (3/2021)”

  • 0:18:25 – Star Wars. Zemsta za zdra­dę (zeszy­ty #62–67)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.