Matrix Reaktywacja

Za dwa dni w kinach zago­ści „Matrix: Zmar­twych­wsta­nia”. Aby przy­go­to­wać się na moż­li­we nawią­za­nia do ory­gi­nal­nej try­lo­gii Bogu­sia, Sev i Jer­ry posta­no­wi­li odświe­żyć wcze­śniej­sze fil­my z serii i co nie­co o nich pody­sku­to­wać. Po „Matri­xie” przy­szedł czas na sequ­ele i tak nasza eki­pa wzię­ła na warsz­tat dru­gi film, czy­li „Matrix Reak­ty­wa­cja”. Kogo wku­rzy­ła wizy­ta w kinie? Jak oce­nia­my po latach roz­wią­za­nia fabu­lar­ne zapro­po­no­wa­ne przez sio­stry Wachow­skie? Czy efek­ty spe­cjal­ne nadal robią wra­że­nie? Czy Word i Excel mogą wejść w zwią­zek mał­żeń­ski? Jak spodo­ba­ło się nam przed­sta­wie­nie ostat­nie­go mia­sta ludzi? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.