Demonic

Sku­ra obej­rzał nowy film twór­cy „Dys­trykt 9”. Tym razem Neil Blom­kamp idzie w peł­no­wy­mia­ro­wy hor­ror z ele­men­tem scien­ce fic­tion i wie­lu dziw­nych pomy­słów. Czy film jest, aż tak zły jak może się wyda­wać? Może jest tu coś, cze­mu war­to poświę­cić uwa­gę? Zapra­sza­my do odsłuchu.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.