Era Conana: Belit/Conan Barbarzyńca. Tom 1

Po latach roz­bu­do­wy komik­so­we­go uni­wer­sum Cona­na przez wydaw­nic­two Dark Hor­se, pra­wa do mar­ki wyku­pił Marvel. To zaś zaowo­co­wa­ło kil­ko­ma seria­mi komik­so­wy­mi bazu­ją­cy­mi na posta­ciach i moty­wach zaczerp­nię­tych z twór­czo­ści Rober­ta E. Howar­da. Misia­el i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o dwóch z nich, czy­li mini-serii „Belit” oraz pierw­szym tomie „Cona­na Bar­ba­rzyń­cy” autor­stwa Jaso­na Aaro­na. Jak wypa­da iko­nicz­na postać Belit zapre­zen­to­wa­na w kon­wen­cji young-adult? Czy Aaron pora­dził sobie z cie­ka­wym roz­pi­sa­niem posta­ci Cona­na? Czy wybór for­my anto­lo­gii komik­so­wej oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę? O tym i wie­lu innych kwe­stiach – w tym o pokrę­co­nej histo­rii praw do Cona­na – posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

  • 00:01:50 – „Era Cona­na: Belit”
  • 00:21:18 – „Conan Bar­ba­rzyń­ca: Życie i śmierć Cona­na.” – tom 1

Komik­sy „Era Cona­na: Belit” oraz „Conan Bar­ba­rzyń­ca: Życie i śmierć Cona­na” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.