Seria Dzieci kukurydzy – część 5: Uciekająca geneza

11 fil­mów, 5 pod­ca­stów, nie­ca­łe 8 mie­się­cy. Kuku­ry­dzia­na przy­go­da w Radiu SK tym­cza­so­wo dobie­ga koń­ca. Nie mówi­my jed­nak „żegnaj”, a „do zoba­cze­nia”. Dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­dio Radia SK ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski, któ­rzy po raz ostat­ni wra­ca­ją do cyklu audy­cji, gdzie kawa­łek po kawał­ku oma­wia­ją naj­dłuż­szy tasie­miec bazu­ją­cy na tek­ście Ste­phe­na Kin­ga – serię „Dzie­ci kuku­ry­dzy”. Po omó­wie­niu wszyst­kich ekra­ni­za­cji ory­gi­nal­ne­go opo­wia­da­nia i pierw­szych sze­ściu sequ­eli, przy­szedł czas na dwa ostat­nie tytu­ły z tego wor­ka, jakie wypro­du­ko­wa­ło Dimen­sion Films przed utra­tą praw do serii. Dzi­siaj na warsz­tat trafiają:

  • Dzie­ci kuku­ry­dzy 8: Gene­za (2011)
  • Dzie­ci kuku­ry­dzy 9: Uciecz­ka (2018)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.