Diabeł wcielony

Oprócz sze­re­gu fil­mów, któ­re w cza­sach minio­nych wylą­do­wał­by zapew­ne na pół­ce z VHSa­mi, Net­flix co jakiś czas wypusz­cza film o wyraź­nie wyż­szych aspi­ra­cjach. Jed­nym z takich tytu­łów jest zde­cy­do­wa­nie „Dia­beł wcie­lo­ny”, czy­li ekra­ni­za­cji powie­ści Donal­da Raya Pol­loc­ka. Bogu­sia i Jer­ry sku­si­li się na seans i posta­no­wi­li o fil­mie poroz­ma­wiać. Czy czuć tutaj te wspo­mnia­ne wyżej ambi­cje? Na ile dobrym pomy­słem oka­za­ło się wpro­wa­dze­nie nar­ra­cji z offu i to jesz­cze pre­zen­to­wa­nej przez auto­ra powie­ści? Jak wypa­da gwiaz­dor­ska obsa­da? Czy wąt­ki reli­gij­ne, na któ­rych film się moc­no sku­pia, zosta­ły przed­sta­wio­ne w inte­re­su­ją­cy spo­sób? Na ile dłu­gość (140 minut!) fil­mu jest uza­sad­nio­na? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.