Star Wars Komiks – Poe Dameron: Iskra i płomień

Po trzech latach zakoń­czy­li­śmy przy­go­dę z Poe Dame­ro­nem i jego Eska­drą Czar­nych. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li zatem omó­wić fina­ło­wy tom, czy­li „Iskrę i pło­mień” oraz pod­su­mo­wać całość serii. Czy zakoń­cze­nie dobrze domy­ka histo­rię „naj­lep­sze­go pilo­ta Ruchu opo­ru”? Czy przy­ję­ta przez sce­na­rzy­stę for­ma ostat­nich zeszy­tów oka­za­ła się dobrym roz­wią­za­niem? Na ile zakoń­cze­nie tej serii współ­gra z fil­ma­mi i uzu­peł­nia nowe epi­zo­dy? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Spis tre­ści:

0:01:10 – Blok newsowy

0:15:39 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 8 (2/2020)”

  • Star Wars. Poe Dame­ron: Iskra i pło­mień (zeszy­ty #26–31)
  • Star Wars. Dro­ids Unplug­ged: SaBBotaż

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.