Locke and Key – sezon 1

Ponad trzy mie­sią­ce od audy­cji przed­sta­wia­ją­cej nasze pierw­sze wra­że­nia z seria­lu „Loc­ke & Key”, wra­ca­my z peł­nym omó­wie­niem całe­go pierw­sze­go sezo­nu. Z dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się jak oce­nia­my zmia­ny w porów­na­niu z ory­gi­na­łem, patrząc z punk­tu widze­nia wiel­kich fanów komik­su Joego Hil­la i Gabrie­la Rodri­gu­eza. Czy jeste­śmy zado­wo­le­ni z ogól­ne­go kli­ma­tu? Jak oce­nia­my kre­acje kolej­nych posta­ci? Czy spodo­ba­ły nam się nowe klu­cze? I wresz­cie dla­cze­go Man­do wymie­nił całą eki­pę swo­ich roz­mów­ców 🙂 W dru­giej czę­ści pod­ca­stu (38:14) prze­cho­dzi­my do nie­co bar­dziej szcze­gó­ło­wej dys­ku­sji roz­ma­wia­jąc o kil­ku roz­wią­za­niach fabularnych.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.