Co dalej z serią „Gwiezdne wojny – historie”?

Pozna­li­śmy już wstęp­ne wyni­ki finan­so­we z week­en­du otwar­cia fil­mu „Han Solo. Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie”. Co jest przy­czy­ną słab­sze­go niż ocze­ki­wa­no wyni­ku? W jaki spo­sób może on wpły­nąć na przy­szłość tej serii? Czym według mnie mają być „Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie”? Dla­cze­go kom­plet­nie nie zga­dzam się z opi­nia­mi zarzu­ca­ją­cy­mi fil­mo­wi epa­to­wa­nie pustym i nie­prze­my­śla­nym fan-ser­wi­sem? I wresz­cie, cze­go ocze­ku­ję po kolej­nych fil­mach z tego wor­ka i dla­cze­go wycią­gam aku­rat takie wnio­ski? Zapra­szam na krót­ki suple­ment do wczo­raj­szej tłu­stej dys­ku­sji na temat naj­now­sze­go fil­mu z uni­wer­sum „Gwiezd­nych wojen”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.