Otwieram oczy

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas kur­su­ją mię­dzy Świd­ni­cą a War­sza­wą w poszu­ki­wa­niu praw­dy dot. radze­nia sobie z upio­ra­mi prze­szło­ści, a podróż tę umi­la nam lek­tu­ra zbio­ru Szy­mo­na Maj­che­ro­wi­cza „Otwie­ram oczy”. Jak oce­nia­my przy­na­leż­ność gatun­ko­wą tej publi­ka­cji? Na ile spraw­nie autor łączy dys­kurs filo­zo­ficz­ny z suspen­sem? Któ­re moty­wy czy sce­ny mogą odrzu­cić oso­by bar­dziej wraż­li­we? Co zarzu­ca­my war­stwie języ­ko­wej „Zaćmie­nia”? Czym zafa­scy­no­wa­ła nas „Sąsiad­ka”? Jaki morał wypły­wa z opo­wia­da­nia tytu­ło­we­go? Czym jest „Kula” z tek­stu domy­ka­ją­ce­go zbiór? Kto cze­ka na dal­sze pró­by lite­rac­kie Maj­che­ro­wi­cza? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.