Seria Halloween cz. 3

W czte­ry­sta osiem­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, Jer­ry i Man­do powra­ca­ją do Had­don­field, by spraw­dzić, czy 40 lat od tra­gicz­nych wyda­rzeń życie w mia­stecz­ku wró­ci­ło do nor­mal­no­ści. A że za dwa dni Hal­lo­we­en, wypad ten nie koń­czy się dla nas dobrze. W jaki spo­sób try­lo­gia Davi­da Gor­do­na Gre­ena nawią­zu­je do dotych­cza­so­wych fil­mów z serii „Hal­lo­we­en”? Za co poko­cha­li­śmy nowe­go Micha­ela Myer­sa? Co zaś sądzi­my o następ­cy dok­to­ra Loomi­sa? Któ­rą sce­nę z „Hal­lo­we­en zabi­ja” uwa­ża­my za jed­ną z naj­lep­szych w histo­rii tej fran­czy­zy? Jakie emo­cje wzbu­dził w nas głów­ny boha­ter fil­mu „Hal­lo­we­en. Finał”? Kto z eki­py skoń­czył z „wklę­śnię­tym czo­łem od strze­la­nia face­pal­mów”? Czy za rok się­gnie­my po „Sezon cza­row­nic”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szcze­gó­ło­wa roz­pi­ska poniżej:

  • 00:01:30 – „Hal­lo­we­en”
  • 00:53:13 – „Hal­lo­we­en zabija”
  • 01:40:35 – „Hal­lo­we­en. Finał”

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.