Sabrina

Sabri­na wyszła i nie wró­ci­ła do domu, czy ktoś ją porwał lub zamor­do­wał? Wszyst­ko oka­że się pod­czas śledz­twa, któ­re pro­wa­dzi pilot sił lot­ni­czych USA. To pierw­szy komiks w histo­rii nomi­no­wa­ny do pre­sti­żo­wej nagro­dy Booke­ra. Komiks na jesień i na zimę, poka­zu­ją­cy jak gwałt i mor­der­stwo wpły­wa­ją nie tyl­ko na ofia­rę, ale na całą rodzi­nę, a nawet na całe mia­stecz­ko. Wyjąt­ko­wy komiks balan­su­ją­cy na gra­ni­cy true cri­me i oby­cza­jo­wej histo­rii, miej­sca­mi tak prze­ra­ża­ją­cy, że Sku­ra pie­je z zachwy­tów, choć sta­ra robić się to cichut­ko, aby ktoś z sąsia­dów nie pomy­ślał, że za ścia­ną czai się morderca…

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.