Koko-di Koko-da

W czte­ry­sta czter­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza do Szwe­cji, by kupić pozy­tyw­kę i roz­pra­wić się z trau­mą. O czym opo­wia­da hor­ro­ro­wa baśń o prze­dziw­nym tytu­le „Koko-di koko-da” (2019)? Jak bar­dzo nie­ludz­cy potra­fią być anta­go­ni­ści wykre­owa­ni przez Johan­ne­sa Nyhol­ma? Czy Szy­mas zaśpie­wa w tym pod­ca­ście? Któ­re aspek­ty for­mal­ne fil­mu zwró­ci­ły moją uwa­gę? Czy opo­wieść o trau­mie może zakoń­czyć się hap­py endem? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.