Gwiezdne wojny – nasze historie

Mamy przy­jem­ność roz­po­cząć dziś cykl gwiez­do­wo­jen­ny, któ­ry ma nas wspól­nie przy­go­to­wać na nad­cho­dzą­cą pre­mie­rę nowe­go fil­mu z uni­wer­sum, czy­li „Łotra 1”. W dzi­siej­szym odcin­ku Man­do i Jer­ry dys­ku­tu­ją nad feno­me­nem mar­ki stwo­rzo­nej przez Luca­sa. Naświe­tla­ją pokrót­ce histo­rię serii, sku­pia­jąc się jed­nak na swo­ich pry­wat­nych histo­riach. Czy widzie­li sta­rą try­lo­gię w kinie? Czy pamię­ta­ją pierw­sze sean­se? Jak bar­dzo cze­ka­li na try­lo­gię pre­qu­eli? Sku­pia­ją się na fil­mach? Książ­kach? A może wsią­kli nawet w zabaw­ki? Sta­rych wyja­da­czy zapra­sza­my do podzie­le­nia się swo­imi wspo­mnie­nia­mi, a nowi­cju­szy zapra­sza­my na naj­bliż­sze tygo­dnie, któ­re mamy nadzie­ję będą bar­dzo moc­no wypeł­nio­ne Mocą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.