Punisher Max. Tom 7

W kolej­nej odsło­nie przy­gód Fran­ka Castle z serii „Puni­sher Max”, za ste­ry powró­cił Garth Ennis. A wszyst­ko w związ­ku z tym, że tom siód­my – potęż­na, osiem­na­sto­ze­szy­to­wa cegła – zbie­ra róż­ne­go rodza­ju histo­ria pobocz­ne autor­stwa nie­po­kor­ne­go Irland­czy­ka, pisa­ne na prze­strze­ni kil­ku­na­stu lat. Klam­rę sta­no­wią dwie opo­wie­ści o woj­nie w Wiet­na­mie – słyn­ne „Born” („Naro­dzi­ny”) oraz dość świe­ży „Plu­ton”, pomię­dzy nimi dosta­je­my zaś kil­ka bar­dzo róż­no­rod­nych histo­rii: wariac­ką przy­go­dę Bar­ra­cu­dy, Puni­she­ra w wer­sji posta­po oraz dwa, dłu­gie i bar­dzo moc­ne one-sho­ty. Dużo dobra. A jak Man­do i Jer­ry oce­nia­ją ten album? Posłuchajcie!

Album ten kupi­cie oczy­wi­ście w księ­gar­ni Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.