Halloween Special 2020 – Horrory Stephena Kinga

Dwa tygo­dnie temu, na inau­gu­ra­cję tego­rocz­ne­go cyklu „Hal­lo­we­en Spe­cial”, opu­bli­ko­wa­łem recen­zję seria­lu „Eli Roth: Histo­ria Hor­ro­ru”. Dzi­siaj zaś mam dla was histo­rię hor­ro­ru w piguł­ce. 9 lat temu, w ramach mie­sią­ca z hor­ro­rem, sta­cja TCM wyemi­to­wa­ła film doku­men­tal­ny pt. „Wie­czór kino­ma­nia­ka: Hor­ro­ry Ste­phe­na Kin­ga”, w któ­rym King jako samo­dziel­ny nar­ra­tor pro­wa­dził nas przez róż­ne eta­py i pod­ga­tun­ki hor­ro­ru. Jak bar­dzo wyczer­pu­ją­ca jest histo­ria zapre­zen­to­wa­na w tym fil­mie? Czy „Hor­ro­ry Ste­phe­na Kin­ga” to tytuł prze­zna­czo­ny dla widzów sta­wia­ją­cych pierw­sze kro­ki w tym fil­mo­wym gatun­ku? A może sta­rzy wyja­da­cze też znaj­dą tu coś dla sie­bie i będą mogli czer­pać przy­jem­ność z sen­su? I wresz­cie: czy jest to po pro­stu war­to­ścio­wy film i czy war­to zain­te­re­so­wać się nim w cza­sie, gdy sta­cja AMC za spra­wą Elie­go Rotha i jego weso­łej kom­pa­nii eks­plo­ru­je temat na dużo więk­szą ska­lę? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.