Millennium Docs Against Gravity – część 2

Kul­tu­ra w domu? Pew­nie, że się da! Moż­na spró­bo­wać cze­goś nowe­go, zaska­ku­ją­ce­go? Oczy­wi­ście! Dzi­siaj będzie­my zachę­cać Was do zanu­rze­nia się w świat fil­mów doku­men­tal­nych. Nie ma się cze­go oba­wiać! War­to otwo­rzyć się na coś nowe­go. Od 14 wrze­śnia do 4 paź­dzier­ni­ka odby­ła się inter­ne­to­wa edy­cja jed­ne­go z naj­więk­szych festi­wa­li kina doku­men­tal­ne­go – Mil­len­nium Docs Aga­inst Gra­vi­ty. Sie­dem­na­sta edy­cja to ponad 100 fil­mów w inter­ne­to­wej biblio­te­ce, a każ­dy kolej­ny cie­kaw­szy od poprzed­nie­go. Co wybrać? Któ­re z nich były naj­cie­kaw­sze? Jakie tema­ty zwró­ci­ły naszą uwa­gę? W dru­gim – i ostat­nim – odcin­ku naszej mini serii Jer­ry opo­wie o dwóch doku­men­tach fil­mo­wych, czy­li „Na wia­rę”, w któ­rym to fil­mie Fried­kin opo­wia­da o „Egzor­cy­ście” oraz o „Tajem­ni­cach Show­girls”, któ­re pró­bu­ją zmie­rzyć się z tema­tem (nie)sławnego fil­mu Ver­ho­ve­na oraz kre­ślą obraz kul­tu, któ­rym „Show­girls” obro­sło w nie­któ­rych krę­gach. Pole­ca­my Waszej uwadze!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.