Star Wars. Piloci TIE

W 2019 roku poja­wi­ły się dwie pierw­sze odsło­ny komik­so­wo-książ­ko­we­go pro­jek­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Eska­dra Alfa­bet”. Był to pierw­szy tom try­lo­gii Ale­xan­dra Fre­eda o tym samym tytu­le oraz komik­so­wa mini-seria „Pilo­ci TIE”. Cały pro­jekt sku­pia się na wal­ce pomię­dzy pilo­ta­mi Nowej Repu­bli­ki, a eli­tar­ną eska­drą Impe­rium, czy­li „Skrzy­dłem cie­nia”, a już dziś Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją na omó­wie­nie komik­su, któ­ry jest spe­cy­ficz­nym pre­qu­elem sku­pia­ją­cym się wła­śnie na impe­rial­nych pilo­tach. Dla­cze­go ta pię­cio­ze­szy­to­wa seria może się kon­struk­cyj­nie koja­rzyć z seria­lem? Jakie podej­ście do Impe­rium zapre­zen­to­wa­ła Judy Houser? Jak „Pilo­ci Tie” wypa­da­ją jako pre­qu­el „Eska­dry Alfa­bet”? I w koń­cu, dla­cze­go ten dość nie­po­zor­ny tytuł jest jed­nym z naj­bar­dziej nie­ty­po­wych komik­sów gwiezd­no­wo­jen­nych jakie dosta­li­śmy w ostat­nich latach? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.