Pierwsze wrażenia – The Walking Dead: World Beyond

Na 10-lecie głów­nej serii tele­wi­zyj­ne­go uni­wer­sum „The Wal­king Dead” AMC star­tu­je z dru­gim spi­nof­fem – „The Wal­king Dead: World Bey­ond”. Man­do zapo­znał się z pilo­tem seria­lu i tym tytu­łem inau­gu­ru­je w tym roku serię pod­ca­stów „Pierw­sze wra­że­nia”. Czy pierw­szy odci­nek przed­sta­wił widzom na tyle cie­ka­wy świat, histo­rię i boha­te­rów, by utrzy­mać nasze­go pod­ca­ste­ra na dłu­żej przed ekra­nem? Odpo­wiedź na to i kil­ka innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.