Mroczna Wieża: Siostrzyczki z Elurii

Roland Descha­in, bli­ski śmier­ci po ata­ku Powol­nych Mutan­tów, zosta­je wzię­ty przez gru­pę Sio­strzy­czek, któ­re spe­cja­li­zu­ję się we wszyst­kim oprócz uzdra­wia­nia. Te okrop­ne, przy­po­mi­na­ją­ce tru­py isto­ty, zna­ne jako Sio­strzycz­ki z Elu­rii, w swych spa­czo­nych umy­słach mają tyl­ko mord. A w swym obec­nym, nie­naj­lep­szym sta­nie ostat­ni rewol­we­ro­wiec nie może zro­bić pra­wie nic by zapo­biec roz­prze­strze­nia­nia się ich czu­łe­go miłosierdzia.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.