Przegląd przygodówek point and click od Artifex Mundi

Ostat­nie nie­dzie­le Sick poświę­cił na roz­wią­zy­wa­nie zaga­dek detek­ty­wi­stycz­nych. Odwie­dził ste­am­pun­ko­wą kra­inę, gdzie szu­kał przy­czy­ny nie­na­tu­ral­nych trzę­sień zie­mi. Zmie­rzył się z rybi­mi pira­ta­mi z King­smo­uth i wyzwo­lił z ich obśli­zgłych łap syre­nę. Na proś­bę kró­la szu­kał dowo­du nie­win­no­ści kró­lo­wej i zwie­dzał baśnio­wą kra­inę wycią­gnię­tą pro­sto z „O sze­ściu łabę­dziach” bra­ci Grimm. Na sam koniec zmie­rzył się z mrocz­nym kul­tem, wid­mo­wym kru­kiem i pra­daw­nym złem w par­ku Raven­wo­od. I z tego co mówi, jest zadowolony.

Sick spraw­dził czte­ry gry pro­duk­cji pol­skie­go stu­dia Arti­fex Mun­di spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w przy­go­dów­kach point & click. Jeże­li zasta­na­wia­cie się czy to gry dla was, czy war­to wydać pie­nią­dze lub zain­we­sto­wać swój czas w te tytu­ły to posłu­chaj­cie co ma do powiedzenia.

 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.