Wywiad z Czerwiami

Lubi­cie kino? A czar­no-bia­łe kla­sy­ki kina gro­zy? My bar­dzo! Oka­zu­je się, że w Pol­sce moż­na je obej­rzeć na spe­cjal­nych kino­wych poka­zach. Z nowo skom­po­no­wa­ną ścież­ką dźwię­ko­wą. Bogu­sia wybra­ła się ostat­nio na jed­ną z takich imprez. Obej­rza­ła na dużym ekra­nie „Mumię” z Bori­sem Kar­lof­fem oraz spo­tka­ła Czerwie.

Czer­wie to pol­ska nie­za­leż­na for­ma­cja muzycz­na, któ­ra zaj­mu­je się przy­go­to­wy­wa­niem nowych dźwię­ków do nie­mych obra­zów świa­to­we­go kina. Nagra­li muzy­kę m. in. do „Nos­fe­ra­tu” Mur­naua, „Metro­po­lis” Lan­ga oraz „Brzdą­ca” z Char­liem Cha­pli­nem. W dzi­siej­szym pod­ca­ście usły­szy­cie wywiad z zespo­łem! W jaki spo­sób odby­wa się selek­cja fil­mów, do któ­rych muzy­kę two­rzą? W któ­rym gatun­ku fil­mo­wym naj­le­piej się odnaj­du­ją? Skąd w ich reper­tu­arze ele­men­ty fol­ku? Któ­ry z hor­ro­ro­wych kla­sy­ków otrzy­ma muzycz­ną aran­ża­cję w naj­bliż­szej przy­szło­ści? Z czym koja­rzy im się Kon­glo­me­rat? Posłu­chaj­cie!! A zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my na czerwie.com.pl gdzie znaj­dzie­cie aktu­al­ną roz­pi­skę ich koncertów.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.