Wbrew naturze: Przebudzenie (tom 1)

Świn­ka Leslie nie ma łatwe­go życia. Funk­cjo­nu­je w świe­cie, w któ­rym apa­rat pań­stwa może narzu­cić oby­wa­te­lom part­ne­ra, a za zwią­zek mię­dzy­ga­tun­ko­wy czy homo­sek­su­al­ny moż­na tra­fić do wię­zie­nia lub nawet stra­cić życie. Nie­ste­ty Leslie jest sin­giel­ką i już za chwi­lę zosta­nie zmu­szo­na do udzia­łu w pro­gra­mie roz­rod­czym. Co wię­cej nęka­ją ją ero­tycz­ne sny o pew­nym wil­ku, a to oczy­wi­ście jest wbrew pra­wu. I wbrew naturze.

Fan­ta­sy, ero­ty­ka, mło­dzie­żo­wy oby­czaj, anty­uto­pia… czym tak wła­ści­wie jest „Wbrew natu­rze”? Ile tutaj Orwel­la, a ile fan­ta­sy? Co wyróż­nia ilu­stra­cje Mir­ki Andol­fo? Czy komiks ma lewi­co­wy prze­kaz? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Wbrew natu­rze” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.