Star Wars: The Mandalorian – sezon 2

Nie­speł­na trzy mie­sią­ce temu zaser­wo­wa­li­śmy Wam pierw­sze wra­że­nia z dru­gie­go sezo­nu fla­go­wej w ostat­nim cza­sie pro­duk­cji gwiezd­no­wo­jen­nej, czy­li seria­lu „Star Wars: The Man­da­lo­rian”. Dziś powra­ca­my z omó­wie­niem cało­ści. Czy pro­duk­cja ta utrzy­ma­ła wyso­ki poziom otwar­cia? Jak podo­bał nam się humor gene­ro­wa­ny przez Baby Yodę? Jak bar­dzo zachwy­cił nas powrót Boby Fet­ta i kil­ku innych posta­ci zna­nych z wcze­śniej­szych fil­mów? Czy prze­nie­sie­nie boha­te­rów ani­ma­cji do seria­lu aktor­skie­go wypa­dło cie­ka­wie fabu­lar­nie i dobrze wizu­al­nie? I w koń­cu, czy oce­nia­my ten sezon wyżej niż poprzed­ni? O tym wszyst­kim i wie­lu, wie­lu innych kwe­stiach w dzi­siej­szym odcinku.

Uwa­ga: Pod­cast jest w cało­ści spo­ile­ro­wy. Czuj­cie się ostrzeżeni!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.