Sexify

Net­flix coraz śmie­lej zabie­ra się do współ­pra­cy z pol­ski­mi twór­ca­mi. Naj­śwież­szym owo­cem tej koope­ra­cji jest „Sexi­fy”, któ­re zade­biu­to­wa­ło na plat­for­mie 28 kwiet­nia, i co waż­ne poja­wi­ło się nie tyl­ko na pol­skim ryn­ku. Jer­ry posta­no­wił się­gnąć po ten tytuł i już dziś Wam o nim opo­wie. Jak wypa­da pol­ska kome­dia oby­cza­jo­wa, poru­sza­ją­ca otwar­cie tema­ty sek­su­al­no­ści? Czy „Sexi­fy” ma szan­sę bły­snąć na ryn­ku mię­dzy­na­ro­do­wym? Jak pre­zen­tu­je się stro­na for­mal­na i na ile obra­ny przez twór­ców kie­ru­nek oka­zał się tra­fio­ny? Czy muzy­ka Jim­ka bar­dziej prze­szka­dza, czy napę­dza serial? Jak spraw­dza się castin­go­wy kok­tajl zło­żo­ny z mło­dych akto­rek i akto­rów oraz sta­rej i uzna­nej gwar­dii? I w koń­cu, ile w tym seria­lu kome­dio­wym o sek­sie znaj­dzie­my sek­su i jak pre­zen­tu­je się humor. O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.