Przecast 42 – 5 lat Konglomeratu podcastowego

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. Dziś zamiast prze­glą­du aktu­al­no­ści ser­wu­je­my Wam jed­nak odci­nek oko­licz­no­ścio­wy, zwią­za­ny z pią­ty­mi uro­dzi­na­mi Kon­glo­me­ra­tu. Spo­tka­li­śmy się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby poroz­ma­wiać na kil­ka nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych tema­tów. Jaki kon­cert lub event wspo­mi­na­my naj­le­piej? Co jest naszą ulu­bio­ną potra­wą z dzie­ciń­stwa? Czy jest taki pod­cast, któ­re­go nie nagra­li­śmy i bar­dzo tego żału­je­my? A może ist­nie­je coś, co pomi­mo powszech­nych zachwy­tów w nas wzbu­dza tyl­ko nie­chęć? I w koń­cu: na co naj­bar­dziej cze­ka­my, spo­glą­da­jąc w przy­szłość? Posłu­chaj­cie i świę­tuj­cie z nami nasze pią­te urodziny.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.