Star Wars. Wielka Republika: Światło Jedi

Kie­dy w lutym dowie­dzie­li­śmy się, że enig­ma­tycz­ny do tej pory Pro­ject Lumi­no­us będzie nowym otwar­ciem dla uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen pod szyl­dem Wiel­kiej Repu­bli­ki, trud­no było być opty­mi­stą w kwe­stii wyda­nia nad­cho­dzą­cych ksią­żek i komik­sów w Pol­sce. Nie minę­ły trzy mie­sią­ce, a my o smut­nych nastro­jach może­my zapo­mnieć, bo dzię­ki Wydaw­nic­twu Ole­sie­juk wcho­dzi­my w erę Wiel­kiej Repu­bli­ki dosłow­nie chwi­lę po pre­mie­rze światowej. 

Na pierw­szy rzut dosta­li­śmy powieść „Świa­tło Jedi”, napi­sa­ną przez komik­so­we­go wete­ra­na nowe­go, gwiezd­no­wo­jen­ne­go kano­nu, czy­li Char­le­sa Soule­’a, a nasza eki­pa w skła­dzie Man­do, Rychu i Jer­ry posta­no­wi­ła zebrać się w wir­tu­al­nym stu­dio i tytuł ten omó­wić. Jak podo­ba się nam kre­acja świa­ta w okre­sie Wiel­kiej Repu­bli­ki? Ile znaj­dzie­my Jedi – dosłow­nie i w prze­no­śni – w świe­tle Jedi? Jak oce­nia­my kon­struk­cję powie­ści, w któ­rej pierw­sza część sta­no­wi jej istot­ny frag­ment, a opo­wia­da o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się w cią­gu kil­ku godzin? Jak wypa­dli Nihi­lo­wie, kre­owa­ni na głów­ną siłę mogą­cą zagro­zić Repu­bli­ce? I w koń­cu, czy to dobra powieść na otwar­cie nowe­go roz­dzia­łu Gwiezd­nych wojen, a my cze­ka­my na wię­cej? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.